Gå til indhold »

Tirsdagsklubben

Se øvrige sider nederst på denne side

Formål

Det er Tirsdagsklubbens formål, inden for golfreglernes rammer, at fremme det sportslige og sociale samvær ved en ugentlig golfmatch.

Alle medlemmer af Søllerød Golfklub, der har et registreret handicap med spillerret på 18- huls banen, kan blive medlem.

Tirsdagsklubbens løbende informationer kan findes på Søllerød Golfklubs hjemmeside under "Aktiviteter", ”Klubber-i-klubben” og herunder ”Tirsdagsklubben”.

Indmelding

Indmelding sker ved at indbetale et kontingent på 150 kr. til klubbens bankkonto:

 • Nordea: Reg 2253 konto 6299 218 625
 • eller via Mobile Pay til 26 62 66 99 Marianne Harboe
 • (husk at mærke denne indbetaling med navn og medlemsnummer)

Medlemmerne kan tillige melde sig til en ”Gennemgående match”. Kontingentet herfor er 100 kr. (ud over ovennævnte kontingent) altså i alt 250 kr.

Det samlede beløb betales som nævnt ovenfor, hvorved registrering som gennemgående foretages på basis af det betalte beløb.

Indmeldelse ved indbetaling kan finde sted på et vilkårligt tidspunkt i sæsonens løb til samme pris.

Sæsonstart

Vi starter sæsonen første tirsdag efter standerhejsning i klubben, nemlig Tirsdag den 13. april 2021.

Grundet Corona-restriktionerne starter vi med en almindelig match uden sponsor, medmindre restriktionerne ophæves inden denne dato.

Alle der er tilmeldt på torsdagen før, d.v.s. den 8.4.2021, vil komme på startlisten, med mindre de har meldt fra til martin@angelo.dk senest torsdag den 8.4.2021 kl. 18.00.

Dårligt vejr ved sæsonstart

Hvis vejret og/eller vandmængden på banen hindrer åbning denne dato, udsættes åbning 1 uge. Dette meddeles ved e-mail til alle, der har tilmeldt sig ved indbetaling.

Udematch

Udematch arrangeres på en anden sjællandsk golfbane tirsdag den 29. juni 2020, da klubben er optaget af junior-uge hele den uge og 18-hullersbanen derfor er lukket for os.

Mere information om pris, tid og sted fremsendes når vi nærmer os den dag.

2-dages match

2-dages match med overnatning er planlagt til fredag-lørdag i de sidste 2 uger i august 2021. Dagen vælges på basis af booking-muligheder hos den golfklub, vi besøger.

Mere information om sted, tid og pris fremsendes senere.

Sæsonslut

Afslutningsmatch finder sted tirsdag den 28. september 2021, med efterfølgende aftenfest med middag, hvis Coronarestriktionerne til den tid tillader det.

Matchform og propositioner samt information om aftenfest fremsendes senere.

Spilledage

Alle tirsdage i perioden april til september 2021, idet 29. juni 2021 er udematch, se herom ovenfor.

Gennemgående match

Alle medlemmer af Tirsdagsklubben kan melde sig til at deltage i den gennemgående match ved at indbetale det modsvarende ekstra kontingent på kr. 100,- for hele sæsonen til klubbens konto. Indmeldelse kan find sted på ethvert tidspunkt i sæsonen til samme kontingent.

Der spilles i 3 nogenlunde lige store rækker, A, B og D, idet A og B er herre-rækkerne og D er damerækken. A og B er opdelt efter spillernes handicap ved sæsonstart. Rækkernes handicapgrænse kan således flyttes fra år til år, for at få nogenlunde lige mange i hver gruppe. Uanset ændring i eget handicap i løbet af sæsonen, forbliver man resten af sæsonen i den række, man startede i.

Ved sæsonafslutning er der præmie til de ca. 30% bedste spillere i hver række (således er der præmie til de 3 bedste pr. ca. 10 medlemmer i en række).

Præmierne går til de medlemmer, der har flest point på de 10 bedste runder, uanset antallet af indleverede scorekort. Indleveres færre end 10 scorekort, er det summen af de indleverede scorekort, der er resultatet.

Præmierne annonceres og eventuelt uddeles ved den årlige "afslutningsmatch."

Matchformer

På Tirsdagsklubbens almindelige spilledage spilles individuel Stableford, hvor alle slå ud fra tee 50.

 • Note: Hvis klubben når at etablere den særlige "Senior-turnerings-tee 53"skal den anvendes hele sæsonen.

Tirsdagsklubbens forskellige match-propositioner udsendes løbende sammen med startlister i forbindelse med de enkelte matcher, og kan tillige hentes på klubbens hjemmesiden.

Første tirsdag i måneden

Første tirsdag i måneden arrangeres, hvis Corona-restriktionerne tillader det, match med sponsorer med præmier fra både sponsorer og klubkassen.

Præmieuddelingen foregår efter mulig fælles frokost.

Frokost er ikke obligatorisk, men vi håber at rigtig mange vil følge matchkomitéens opfordring til at spise frokost sammen efter matchen og deltage i præmieuddelingen og det sociale liv i klubben hvis Coronarestriktionerne tillader det.

Hvis restriktioner hindrer os i at invitere sponsorer til vores match, vil klubkassen stå for tirsdagens præmier.

Tilmelding til matcher

Medlemmerne er automatisk tilmeldt alle almindelige tirsdags-matcher, også første tirsdag i måneden

I konsekvens heraf skal man i tilfælde af forfald framelde sig ved e-mail til martin@angelo.dk senest torsdag inden spilledagen kl. 18:00, se nedenfor herom.

 • OBS:

  Framelding gælder dog ikke for åbningsmatch, afslutningsmatch samt udematch og 2-dages match, idet disse arrangeres med separat bindende tilmelding.

Startlister

Tirsdagsklubben udarbejder til hver march startlister, der udsendes til deltagerne fredag før matchen, hvor de spillende medlemmer så vidt muligt opdeles efter deres ønske om starttider men ellers blandes tilfældigt.

Hvert hold sættes, så vidt muligt, med 2 damer og 2 herrer, men da vi er væsentlig flere herrer end damer, vil nogle hold blive sat med kun herrer.

Deltagere om tirsdagen skal være registreret på startlisten for at:

 1. få deres score godkendt som vindende i "månedsmatch"
 2. for at få scoren optaget i "gennemgående" og
 3. for at få scoren registreret i DGU.

Hvis et medlem kommer for sent, eller af anden grund ikke slå ud på det hold hvor de er sat på startlisten med, kan de på 1. tee indtræde i en plads der er tom på en 3-bold eller efter en anden deltagers udeblivelse.

Medlemmer der ikke er på startlisten, kan denne dag ikke deltage i nogen form for konkurrence eller registrering.

Startlister udsendes via e-mail, opslås på Søllerød Golfklubs hjemmeside samt indtastes i Golfbox, så vidt muligt fredagen inden spilledagen.

Alle Tirsdagsklubbens medlemmer kommer på startlisten hver tirsdag, hvis ikke man er frameldt ved e-mail til martin@angelo.dk senest kl.18:00 torsdagen inden spilledagen.

Startlister udsendes i pdf-format pr. e-mail til alle deltagere på startlisten, hvis de har indleveret en e-mailadresse til klubbens kontor.

Da startliste tillige indberettes til GolfBox, får de enkelte medlemmer derfor en e-mail fra GolfBox med deres individuelle tee-time og navne på de medspillere, de skal spille med.

 • OBS:

  Søllerød Golfklubs bestyrelse har bestemt, at alle starttider (ikke kun Tirsdagsklubbens), skal indtastes i Golfbox, for at klubbens bestyrelse kan spore og eventuelt kontakte medlemmer, der har starttid, men ofte ikke dukker op.

  Det betyder bl.a. at alle Tirsdagsklub-medlemmer får en e-mail fra GolfBox (hvis de ikke har slået den tjeneste fra i GolfBox) når de indtastes om fredagen, med individuelle starttider og information om medspillerne til den efterfølgende tirsdag.

Da medlemmerne både får startlisten som pdf-dokument med e-mail fra matchkomiteen og meddelelse fra GolkfBox vil klubbes ikke opslå vores startliste i kælderen længere, men startlisten vil fortsat kunne hentes på hjemmesiden.

Afbud, efter startlisten er udsendt, skal således ikke sendes til matchkomiteen, men blot registreres i GolfBox, hvorved medspillerne får besked.

 • OBS:

  Hvis afbud finder sted meget sent, f.eks. samme morgen, vil det stadigvæg være hensynsfuldt at ringe eller sende en SMS til en af medspillerne, så de ikke venter forgæves på 1. tee. Det giver dem tillige mulighed for eventuelt at ændre på holdsammensætningen inden første udslag.

Starttider

Første hold starter 8:30.

 • Note: Vi har tidligere haft første udslag 7:30, men Søllerød Golfklubs bestyrelse har vedtaget, at banen skal holdes lukket til 8:30 for at give greenkeeperne uforstyrret tid på banen om morgenen.

Medlemmer, der ønsker tidlig start (fra 8:30 til ca. 9:30) skal fremsende sådanne ønsker til martin@angelo.dk, så imødekommer vi det i den udstrækning det er muligt.

Medlemmer der ønsker sen start ( efter ca. 9:30) skal fremsende sådanne ønsker til martin@angelo.dk, så imødekommer vi det i den udstrækning det er muligt.

Medlemmer der praktiserer samkørimg med andre medlemmer og derfor foretrækker starttid tæt på hinanden, skal fremsende sådanne ønsker til martin@angelo.dk, så imødekommer vi det i den udstrækning det er muligt.

 • OBS:

  Da vi starter på en ny database hvert år, er det vigtigt at I melder disse ønsker igen i år, også selvom I havde meldt det samme sidste år. Disse ønsker er slettet med den gamle database.

Handicapregulering

Søllerød Golfklubs bestyrelse har vedtaget at alle matcher i klubber i klubben skal registreres, og at alle resultater skal indtastes i GolfBox. Manglende indleverede scorekortskal håndteres efter DGU's regler, altsammen for at sikre medlemmerne et realistisk handicap.

Det betyder at:

 1. Alle deltagere, der spiller 18-hullers-banen, skal bekræfte ankomst på terminalen i klubhuset. Fælles bekræftelse for et holds spillere er ikke længere muligt, man skal selv bekræfte sin deltagelse ved anmomst.
 2. Alle, der er sat på startlisten, skal, efter afsluttet runde, indlevere er korrekt udfyldt og underskrevet scorekort til matchledelsen eller i Tirsdagsklubbens brevboksi kælderen. Spillerne vil efterfølgende få deres scores registreret i GolfBox af matchkomitéen
 3. Ifølge DGU's regler kan manglende scorekort kun accepteres, hvis man ikke gennemfører runden med tilstrækkelig spillede huller, til at runde bliver tællende, f.eks. p.g.a. vejret, helbred, skade eller manglende lys.
 4. Det er en betingelse for at deltage i præmierækken på sponsormatch, at man er optaget på startlisten og efter endt runde indleverer korrekt udfyldt og underskrevet scorekort.
 5. Hvis man spiller "gennemgående match" skal scorekortet tillige mærkes "TG-G" og scoren vil blive registreret som gennemgående.
 6. Man har dog mulighed for at spille med for fornøjelsens skyld men ikke deltage i den pågældende match elle i "Gennemgående", ved at skrive NR ("no return" for ikke fuldført runde, HCP reguleres efter DGU's regler) eller "WD" ("withdrawn" herved reguleres HCP ikke i GolfBox) på scorekortet.
 7. Hvis det er et stort problem at ens HCP reguleres, kan man henvende sig til matchkomitéen eller til Hans Henrik på kontoret for yderligere oplysninger.

Matchkomité

Matchtchkomitéen består i 2021 af følgende medlemmer:

Navn, E-mail adresse, Telefon, Funktion

Anders Qvade Rasmusen, aqr@qvade.com, 40 46 79 53, Gennemgående og GolfBox

Niels Windekilde, windekilde@mail.dk, 61 18 19 90, Udematch og 2-dages udflugt

Marianne Harboe, Marianne.harboe@gmail.com, 26 62 66 99, Kasserer og Indkøb

Martin Angelo, martin@angelo.dk, 27 82 57 80, Formand og Startlister

Michael Rasmussen, pmrasmussen55@gmail.com, 40 95 13 30, Åbning- og Afslutningsmatch

René Anneberg, rene.anneberg@gmail.com, 40 73 05 13, Sponsorer og præmieuddeling

Information til nye medlemmer

Læst om vores vision, hvad vi gør og hvem vi er

Startliste

Se startlisten for den kommende match

Resultater gennemgående

Se resultater i den gennemgående match

Vintergolf

Læst alt om Vintergolfens lyksaligheder

Resultater Vintergolf

Se resultater i Vintergolfens match

Vintergolfens Påskematch

Læs alt om Vintergolfens Påskematch

Vedtægter

Læs Tirsdagsklubbens seneste vedtægter

Åbningstider

Klubhuset

Kl. 05 - 22

Sekretariatet

Mandag til fredag: Kl. 09.00 - 15.00

golf@sollerodgolf.dk

Telefontid mandag, tirsdag og torsdag 10-15, onsdag 10-12, fredag 10-14

☎ +45 45 80 17 84

Restauranten

Er åben for Take Away. Se mere på https://www.restaurantsgk.dk/

☎ +45 45 80 66 79

restsgk@gmail.com

ProShoppen

Mandag - torsdag: 9.00 - 18.00

Fredag: 9.00 - 16.00

Lørdag - Søndag - Helligdage: 9.00 - 15.00

☎ +45 45 80 18 77

proshoppen@cpg.dk

Kontakt

Søllerød Golfklub logoSøllerød GolfklubBrillerne 9, Gl. HolteDK-2840 Holte